Sınav (Ölçme – Değerlendirme)

Misyon: Komisyonun temel görevi Acil Tıp Uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek amacı ile Uzmanlık Yeterlik Sınavlarının planlanması, hazırlanması, yapılandırılması, uygulanmasını ve sınavın geçerlik ve güvenilirliği en üst düzeye çıkacak şekilde denetlenmesini sağlamaktır.

Vizyon: (Ölçme Değerlendirme) Sınav Komisyonu Çalışma Yönergesi (28.11.2022)

Ek 1., Ek 2., Ek 3., Ek 4., Ek 5., Ek 6., Ek 7., Ek 8., Ek 9., Ek 10.,

Ek 11., Ek 12., Ek 13., Ek 14., Ek 15., Ek 16., Ek 17., Ek 18., Ek 19., Ek 20.,

Ek 21., Ek 22., Ek 23., Ek 24., Ek 25., Ek 26., Ek 27., Ek 28., Ek 29., Ek 30.,

Ek 31., Ek 32.

ATYK Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)

Sınav Arşivi


2024 Güz Dönemi Acil Tıp Yeterlik 2. Aşama– Beceri Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2024 Bahar Dönemi Acil Tıp Yeterlik Açık Kitap Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2024 Bahar Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2023 Güz Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2023 Güz Dönemi Acil Tıp Yeterlik Açık Kitap Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2023 Güz Dönemi Acil Tıp Yeterlik 2. Aşama– Beceri Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2023 Bahar Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2023 Bahar Dönemi Acil Tıp Yeterlik Açık Kitap Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2022 Güz Dönemi Acil Tıp Yeterlik 2. Aşama– Beceri Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2022 Bahar Dönemi Açık Kitap Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2022 Bahar Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2021 Bahar Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2019 Güz Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor
c. Poster

2019 Bahar Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 2. Aşama – Beceri Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor

2018 Güz Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru
b. Rapor
c. Poster

 

Genel Bilgiler

Acil Tıp Yeterlik Sınavı, Sınav Komisyonu tarafından Acil Tıp Uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek amacı ile yapılmaktadır. Acil Tıp Yeterlik Sınavı, ATYK Sınav Komisyonu tarafından geçerlik ve güvenilirliği en üst düzeye çıkacak şekilde yapılandırılmakta ve denetlenmektedir.

Acil Tıp Yeterlik Sınavı, Türk Tabipleri Birliği Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UYEK) tarafından yetkilendirilen Acil Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu tarafından TTB-UYEK standartları ile Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (The European Union of Medical Specialists [Union Européenne des Médecins Spécialistes – UEMS] “UEMS 2015.16 – UEMS CESMA – Guideline for Organisation of European Postgraduate Medical Assessments” kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Yeterlik Belgesi

Acil Tıp Yeterlik Sınavının her iki aşamasında başarılı olanlara “Acil Tıp Yeterlik Belgesi” verilir. (Örnek)

Acil Tıp Yeterlik Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Aşama – Kuramsal Bilgi Değerlendirme Aşaması (Yazılı Sınavı)
 2. Aşama – Beceri Değerlendirme Aşaması (Uygulama Sınavı)

Sınavın 1. Aşaması (Yazılı Sınav) “Çoktan Seçmeli Sorular”dan, 2. Aşaması (Uygulama Sınavı) “Yapılandırılmış Klinik Sınav” ve “Yapılandırılmış Sözlü Sınav”ı içermektedir.

Sınavlar, Acil Tıp Uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve ulusal Acil Tıp uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsayacak, uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılayacak nitelikte hazırlanır. Konular ve kavramlar önemleri oranında yer alır, sorular dengeli bir biçimde dağıtılır; bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanır, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilir; beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer alır.

Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. Sadece TTB-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

Yeniden belgelendirme (resertifikasyon)

Yeterlik Belgesinin geçerliliği süresi 10 (on) yıldır. 10 (on) yılın sonunda yeniden belgelendirme (resertifikasyon) sınavına girilmelidir.  Yeniden belgelendirme (resertifikasyon) sınavı Sınav Komisyonuun tavsiye kararı ile Açık Kitap Sınavı şeklinde online yapılmaktadır.

Acil Tıp Yeterlik Sınavlarının hiçbir aşaması için ücret talep edilmemektedir.

1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

Kimler Başvurabilir?
Eğitimini, Acil Tıp Yeterlik Yönergesi Madde 21’deki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her acil tıp uzmanı yeterlik sınavlarının her iki aşamasına da katılma hakkına sahiptir.

Son yıl Acil Tıp asistanları sadece I. Aşama olan Yazılı Sınavına katılabilirler.

Başarısız olunduğunda yeniden sınava girebilmek için, son 2 yılda, TTB-STE Kredilendirme Kurulu ya da Yeterlik Yürütme Kurulunca geçerliliği kabul edilen bir uluslararası kredilendirme kuruluşu tarafından kredilendirilmiş acil tıp alanındaki STE etkinliklerinden en az 40 STE kredisi alınmış olması gerekir.

Nasıl Yapılır?

Yazılı sınavı yılda en az bir kez yapılır. Sınav “Çoktan Seçmeli” 120 sorudan oluşur.  Sınav soruları, T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) altında görev yapan Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Komisyonu üyeleri tarafından oluşturulan ve güncellenen Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı v.2.3 (2017) içinde yer alan Klinik Yetkinlikler ve Girişimsel Yetkinliklerin ağırlıklarına göre belirlenen soru sayısı oranı ile kullanılmaktadır (Ör.Yaş gruplarına göre soru içeriği erişkin %84, pediatri %10, geriatri %6 olarak planlanır). Her soru eşit puana sahiptir. Toplam 100 puan üzerinden not belirlenir. Sınav süresi 150 dakikadır.

Başvuru
Acil Tıp Yeterlik Sınavının 1. Aşamasına girebilmek için, İlan edilen sınav tarihinden en geç 2 gün önce, Acil Tıp Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Başvuru Formu eksiksiz doldurularak ve istenen belgelerin eklenerek [email protected] adresine e-posta yolu ile gönderebilirler.

Sınava Girebilmek İçin İstenen  Belgeler Nelerdir?

 1. Acil Tıp Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Başvuru Formu (indir)
 2. Adayın hazırlayacağı ekli belgeler:
 • Acil Tıp Uzmanlık Belgesi fotokopisi
 • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (e-devlet’ten alınan)
 • Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen Kurum Yöneticisi veya Eğitim Sorumlusu tarafından imzalanmış belge (Tıpta uzmanlık öğrencileri için)

Sınavdaki Eski Sorulara Ulaşabilirmiyim?

Halihazırda soru bankamıza açık erişim sağlamıyoruz ancak 1. Aşama da sorulan teorik soruların teknik ve içerik örneğine göz atabilirsiniz.

Örnek Sorular

Detaylı bilgi için :

3_ATYK_Sinavi_1_Aşama_Bilgi_Degerlendirme_Sinavi.PDF

2. Aşama – Beceri Değerlendirme Sınavı

Kimler başvurabilir?
Uygulama Sınavına, Yazılı Sınavında başarılı olanlar katılabilirler.

Uygulama Sınavına başvurabilmek için, Yazılı Sınavında başarılı olunan tarihin üzerinden 3 yıldan fazla bir süre geçmemiş olması gerekir.

Uygulama Sınavında başarısız olunduğunda adaya iki sınav hakkı daha verilir. Bu
ek sınavlara girebilmek için, son iki yılda, TTB-STE Kredilendirme Kurulu ya da Yeterlik
Yürütme Kurulunca geçerliliği kabul edilen bir uluslararası kredilendirme kuruluşu tarafından
kredilendirilmiş acil tıp alanındaki STE etkinliklerinden 60 STE kredisi alınmış olması gerekir.

Nasıl Yapılır?

Uygulama Sınavı yılda en az bir kez yapılır; sınav tarihleri ATYK sitesinde ilan edilir.

Uygulama Sınavı, Sınav Komisyonunca oluşturulan jüri ya da jüriler tarafından yapılır.

Uygulama Sınavı, oluşturulan Jüri tarafından acil tıp uzmanlık becerilerini sorgulayacak “sorun çözmeye yönelik” ve yeterliliğe dayalı olacak şekilde yapılır.

Detaylı bilgi için: 3_ATYK_Sinavi_2_Aşama_Beceri_Degerlendirme_Sinavi.PDF

Başvuru Formu

Güncel Sınav ve Etkinlik Duyurusu

 

Sınav Tarih Yer
1. Aşama (Bilgi Değerlendirme) Sınavı – Bahar Dönemi 08 Mayıs 2024 – 13.00 – 15.30
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya +
2. Aşama (Beceri Değerlendirme) Sınavı – Güz Dönemi 07 – 08 Eylül 2024 – 13.00 – 15.30
Antalya
1. Aşama (Bilgi Değerlendirme) Sınavı – Güz Dönemi 13 Kasım 2024 – 13:00-15:30 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya +
Resertifikasyon (Açık Kitap) Sınavı – Bahar Dönemi 01 Nisan – 15 Mayıs 2024 Onlayn-ÖYS
Resertifikasyon (Açık Kitap) Sınavı – Güz Dönemi 30 Kasım – 15 Ocak 2025 Onlayn-ÖYS
 
Etkinlik Tarih Yer
Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi – Çoktan Seçmeli Soru + Çoklu Doğru Yanlış Soru Hazırlama 08 Mart 2024 Onlayn-ÖYS
Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi – Yapılandırılmış Klinik ve Sözlü Sınav 16 Mayıs 2024 Onlayn-ÖYS

 

ATYK 5. Dönem Yeterlilik Sınav Komisyonu:

 1. Dr. Cem OKTAY (Başkan)
 2. Dr. Gül PAMUKÇU GÜNAYDIN
 3. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI
 4. Dr. Cem ERTAN
 5. Dr. Serpil YAYLACI
 6. Dr. Nurdan ACAR
 7. Dr. Tufan ALATLI
 8. Dr. Seyran BOZKURT
 9. Dr. Murat YEŞİLARAS

ATYK 4. Dönem Yeterlilik Sınav Komisyonu:

 1. Dr. Cem OKTAY (Başkan)
 2. Dr. Nurdan ACAR
 3. Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL
 4. Dr. Serpil YAYLACI
 5. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI
 6. Dr. Neşe ÇOLAK
 7. Dr. Seyran BOZKURT
 8. Dr. Özlem GÜNEYSEL
 9. Dr. Cem ERTAN

ATYK 3. Dönem Yeterlilik Sınav Komisyonu:

 1. Dr. Cem OKTAY (Başkan)
 2. Dr. Arzu DENİZBAŞI
 3. Dr. Rıdvan ATİLLA
 4. Dr. Nurdan ACAR
 5. Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL
 6. Dr. Serpil YAYLACI
 7. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI